X

לאור המצב הביטחוני, יתכן וזמני המשלוח יהיו ארוכים מהרגיל

בלעדי לאתר! משלוח חינם ברכישה מעל ₪299

 

ראשי > תקנון האתר

תקנון האתר

קוד אתי של גידי'ס שיווק בע"מ

 1. מבוא

א. גידי'ס שיווק בע"מ, ח"פ מס' 514292291, שכתובתה שדרות טוביהו 125 באר-שבע; טלפון קווי מס' 08-6655566; טלפון נייד מס' 050-9118720; כתובת האתר: gidiss.co.il; תיבת דואר אלקטרוני: [email protected] (להלן - "החברה") היא המפעילה של האתר.

ב. מטרת האתר, באמצעות הקוד האתי המפורט להלן, לספק ללקוחות החברה מידע על החברה, על הדרכים על פיהן ניתן ליצור קשר עם החברה, אופן ההגעה למקום/מות עסקה/יה, מידע על הטובין הנמכרים במקום/מות עסקה/יה / שירותי החברה הניתן/נים במקום/מות עסקה/יה, הטובין הניתנים לרכישה דרך האתר (מכירה מרחוק), מחירי הטובין, מכירות טובין במחירי מבצע, ואספקת הטובין שנרכשו בכפיפות לזמינותם במלאי, ועל אופן התנהגותה העסקית של החברה.  

ג. התחייבויות החברה כלפי מי שמשתמש באתר הן בכפיפות להצהרות להוראות ולתנאים המפורטים בקוד האתי.

ד. כל מי שמשתמש באתר זה ופועל באמצעותו מצהיר שקרא את האמור בקוד האתי הזה, ומתחייב לקבל על עצמו לפעול על פי הכללים החלים על השימוש באתר המפורטים בקוד האתי, ומסכים לתחולת הוראות הקוד האתי על השימוש באתר, ועל רכישת הטובין   באמצעות האתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעצם התקשרותו עם החברה באמצעות האתר שלא יהיו לו, או למי מטעמו, כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, או נגד מי מטעמה, מלבד טענות שעניינן הפרת התחייבויות החברה כלפיו על פי הקבוע בקוד האתי. הסכמת המשתמש באתר לאמור בתנאיו תסומן במשבצת המתאימה בעת מסירת פרטיו כאמור בהוראות סעיף 5 ב' (1) להלן.

 1. התנהגות עסקית

א. החברה מחויבת כלפי ספקיה, כלפי נותני השירותים שלה, כלפי לקוחותיה, וכלפי כל אדם אחר שיהיה לו קשר איתה (וכל אלה יכונו להלן – "צדדים שלישיים") לנהוג איתם בהגינות.

 

ב. החברה תפעל על פי כללים של התנהגות עסקית נאותה, שהוראותיהם יחולו על כל נושאי משרה בה ועל עובדיה (ואלה יכונו להלן – "נציגי החברה"). נציגי החברה מחויבים לפעול הן כלפי החברה, הן כלפי צדדים שלישיים, והן בינם לבין עצמם על פי הכללים המפורטים בקוד האתי.

ג. כללי ההתנהגות העסקית תחייב את נציגי החברה, בין היתר: להתנהגות על פי הוראות הדין; לציית להוראות הדין; להימנע, בין במעשה או במחדל, מביצוע עבירות, או להפר את הוראות הדין; להתנהגות ישרה ואתית על פי הנהוג והמקובל; להימנע ולמנוע ניגוד עניינים בין האינטרסים של החברה לבין האינטרסים האישיים שלהם; בעת פרסום או מתן הודעות מטעם החברה יינתן בפרסום או בהודעות גילוי נאות, ויחול איסור מוחלט על הכללת פרט מטעה בפרסום או בהודעות.

 1. קיום קשרים עם צדדים שלישיים

א. בקשריה של החברה עם ספקיה, או עם נותני השירותים שלה, או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם החברה, מחויבים נציגי החברה לפעול ביושר ובהגינות. ההחלטה בדבר בחירת החברה להתקשרות  עם ספקיה או עם נותני השירותים שלה או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם החברה חייבת להתקבל תמיד על בסיס עסקי, על פי אמות מידה אובייקטיביות ושיקולים ענייניים, כגון השוואת מחירים, איכות המוצרים או השירותים וזמינותם, ואשר ישקפו את טובת החברה  ואת טובת לקוחותיה.

ב. בקשריה עם לקוחותיה מתחייבת החברה כי נציגי החברה יפעלו כלפי הלקוחות בכבוד, ביושר ובהגינות, יפגינו התנהגות עסקית נאותה תוך מתן שירות אדיב, יעיל ומקצועי, יבררו את צורכי הלקוחות, וישתדלו לתת מענה הולם לבקשותיהם, ישיבו לשאלותיהם של הלקוחות,  ויגלו ללקוחות כל מידע רלבנטי, ולא יסתירו מהם שום מידע רלבנטי. 

 1. מחויבויותיהם של נציגי החברה

א. נציגי החברה מתחייבים להגיע למקום העבודה בזמן, בשעות הפעילות שהנהלת החברה תקבע, בלבוש הולם נקי ומסודר על פי ההנחיות שהנהלת החברה תורה, ככל שתורה, ובמצב שיאפשר להם לעבוד במלוא הריכוז, היעילות והתפוקה.

ב. נציגי החברה יימנעו בדרך קבע מלקיים עם חברות או עם גופים עסקיים המתחרים בעסקי החברה, קשרי עבודה או קשרים עסקיים מכל סוג שהוא. ואולם, קשרים עסקיים שגרתיים, מזדמנים חד-פעמיים, ואפילו במספר פעמים רב, שדרכם של  צרכנים או של מבקשי שירות  לעשותם עם גופים כאמור, או לקבל מהם, לא יהוו הפרה של הוראות סעיף זה.  

ג. נציגי החברה  מתחייבים לפעול באופן שמעשיהם או מחדליהם לא יפגעו בחברה או בתפקודם בחברה, ולא ייצרו ניגוד אינטרסים בינם לבין החברה, או שהתנהגותם המקצועית או האתית עלולה לגרום נזק לחברה או ללקוחותיה.

ד. נציגי החברה מתחייבים שלא לנצל את מעמדם בחברה מכוח תפקידם בה, או את הקשרים שנוצרו להם בשל כך, בכדי לקדם את ענייניהם האישיים, אפילו אם לא יהיה בכך בכדי לפגוע בעסקי החברה.

ה. במסגרת תפקידם נציגי החברה יימנעו מלקבל מצד שלישי כלשהו טובת הנאה משום סוג שהוא, אלא אם המדובר בקבלת מוצרים המיועדים לקידום מכירות של הצד השלישי, או דוגמאות שאינן מסחריות, ובכל מקרה שווים לא יעלה על 50 (חמישים) ₪.

ו. נציגי החברה מחויבים כלפי החברה וכלפי הצדדים השלישיים לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם במסגרת תפקידם בחברה הנוגע לעסקי החברה או לעסקי הצדדים השלישיים, אלא אם גילוי הסוד הינו חובה המוטלת עליהם מכוח הוראות הדין.  

 1. הרשמה לאתר ותנאי קבלה לשימוש בו

א. בכפיפות לאמור בס"ק ב' להלן, החברה תאפשר לכל לאדם, ובלבד שגילו עולה על 18 שנה (להלן - "אדם"), או לכל גוף משפטי הרשום בישראל ופועל באמצעות המורשים לחתום בשמו (להלן – "התאגיד"), להתקשר עמה באמצעות האתר, ולרכוש ממנה טובין מאלה שצוינו במפורש באתר כטובין המוצעים לרכישה באמצעות האתר.

ב. (1) אדם או תאגיד כאמור לעיל המעוניין ברכישת טובין  (להלן – "המבקש") חייב תחילה להירשם באתר החברה. לצורך הרישום ימסור המבקש לחברה באמצעות האתר על פי העניין את הפרטים הבאים: שמו הפרטי, שם משפחתו, שם התאגיד, מס' תעודת הזהות / דרכון, מס' התאגיד, הצהרה שגילו עולה על 18 שנה, סוג התאגיד, שמות המורשים לפעול בשם התאגיד ומספרי זהותם, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מס' הטלפון, ושם משתמש, וכן הצהרה כי קרא את האמור בהצהרות בהוראות ובתנאים המפורטים בקוד האתי, ומסכים לפעול על פיהם.

(2) החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, ובלי צורך לנמק את החלטתה, למנוע מהמבקש מלהשתתף ברכישת טובין באתר, בין היתר מכל אחת מהסיבות האמורות: 

(אא) המבקש פעל בניגוד להוראות הדין, או שהיפר את הוראות הדין;

(בב) המבקש פעל, או שלא קיים, או שהיפר את האמור בקוד האתי;

(גג) המבקש מסר בעת בקשתו להירשם כאמור בס"ק (1) לעיל פרטים שאינם נכונים;

(דד) המשתתף פעל באופן העלול לפגוע בחברה או בשמה הטוב או בפעילות התקינה של האתר;

(הה) רכישת הטובין נעשתה למטרות מסחריות;

(וו) בקשה קודמת של המבקש להירשם לאתר נדחתה, או שהחברה החליטה למחוק את המבקש מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר.

ג. (1) עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק ב' (1) לעיל תחליט החברה האם לקבל את המבקש כלקוח או לסרב לקבלו. החליטה החברה לקבל את המבקש כלקוח, או שלא סירבה לבקשתו, או שלא מחקה אותו מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, ירשם המבקש ברשימת לקוחות החברה הרשאים להשתמש באתר, והוא יחשב כלקוח של החברה (להלן – "הלקוח").

(2) קיבלה החברה את המבקש כלקוח תשלח לו לדואר האלקטרוני שמסר סיסמא זמנית, שאותה יוכל לשנות כרצונו. הסיסמא כפי שהלקוח שינה אותה, או כפי שתשונה מדי פעם בפעם (להלן – "הסיסמה הקבועה") תשמש את הלקוח לצורך התקשרותו עם החברה.

(3) סירבה החברה לקבל את המבקש כלקוח, או שהחליטה למחוק אותו מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, תודיע לו על כך בהודעה מתאימה על צג המחשב שלו כי בקשתו להירשם כלקוח נדחתה, או שנמחק מרשימת הרשאים להשתמש באתר.

ד. ההרשמה לאתר החברה תהווה אישור מטעם הלקוח להיכלל ברשימת לקוחותיה של החברה, ותאפשר לחברה לשלוח לו מידע וחומר פרסומי אחר בדיוור ישיר, אלא אם הלקוח ציין במהלך תהליך רישום בקשתו להירשם כלקוח, או במועד מאוחר יותר, בהודעה שתימסר לחברה, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה של הדיוור הישיר.

ה. החברה מתחייבת כי פרטיו של הלקוח כפי שנמסרו לה, על פי האמור בהוראות האתר והקוד האתי, ישמשו את צרכי החברה בלבד לשם מילוי התחייבויותיה כלפי הלקוח. פרטי הלקוח האמורים יישארו ברשותה הבלעדית של החברה, ולא יועברו לשום גורם מחוץ לחברה, אלא אם העברה כאמור מחויבת על פי הוראות הדין. 

 1. הטובין המוצעים באתר

א. באתר זה תציג החברה את הטובין, דהיינו מגוון של מוצרים המיועדים לצורך פעילות ספורטיבית, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מגוון של דברי ספורט, ציוד, מכשירי כושר, ביגוד, הנעלה וכיוצא באלה (להלן -"הטובין"), שאותם ניתן יהיה לרכוש באמצעות האתר. אין החברה מתחייבת להציג באתר זה את כל מגוון הטובין המוצעים למכירה בחנויותיה ובנקודות מכירה אחרות שמקומן יפורסם באתר (להלן – "נקודות המכירה"). על מנת להסיר ספק מובהר כי היה ובאתר יצוינו שירותים שיש ביכולת החברה לספק ללקוחותיה הצגת השירותים באתר, ככל שתוצג, היא למידע כללי.

ב. מגוון הטובין שהחברה תציע למכירה באתר זה, וכן סוגי הטובין, הכמויות המוצעות למכירה, המחיר, תנאי התשלום עבורם וכיוצא באלה מסורים לשיקול דעתה המוחלט. החברה תוכל להוסיף או לגרוע טובין , ולשנות בכל עת, כפי שתמצא לנכון, את סוגי הטובין , את הכמויות, את המחיר, את תנאי הרכישה, את תנאי התשלום עבורם וכיו"ב. הודעה בעניין זה תתפרסם באתר. 

ג. במקרה שטובין יהיו חסרים במלאי, או שיהיה בלתי זמינים תודיע החברה על כך בהודעה שתתפרסם באתר בסמוך למועד שבו לא ניתן יהיה לספק את הטובין. חובה זו לא תחול במקרה שבמועד נתון עודף ביקוש לטובין גרם לחוסר במלאי או לאי זמינותו. במקרה זה תימסר ללקוח הודעה לצג המחשב שלו כי הליך עסקת הרכישה של הטובין  הסתיים, והלקוח לא יידרש למסור לחברה את פרטי כרטיס האשראי שלו, שכן העסקה כלל לא תכנס לתוקף.

 1. האחריות לטיב הטובין 

א. החברה תפרסם באתר לגבי כל טובין מפרט שיכלול את הפרטים הבאים: שם הטובין;  תיאור הטובין; דגם הטובין; פרטי יצרן הטובין; כתובותיהם; מספרי הטלפון ופרטים מזהים אחרים.

ב. החברה תאפשר לכל לקוח בטרם ביצוע העסקה על פי האמור בתנאי האתר לבדוק את הטובין  בנקודות המכירה.

ג. היה ויצרן הטובין אינו החברה האחריות לטיב הטובין ולאיכותם תחול על היצרן על פי תנאי תעודת האחריות שיספק יצרן הטובין.

ד. הרוכש באתר זה טובין שאינם של החברה מצהיר שידוע לו, והוא מסכים לכך כי האחריות לטיב הטובין שרכש ולאיכותם היא על היצרן, והוא פוטר את החברה מכל אחריות לטובין שרכש, ומוותר על כל עילה לתביעה נגד החברה, או מי מטעמה, בגין פגם בטובין ובאיכותם.

 

 1. רכישת הטובין  באמצעות האתר

א. לאחר שרישום הלקוח אושר, דהיינו רישומו כלקוח לא נדחה או נמחק כאמור בסעיף 5 ג' (3) לעיל, יהיה הלקוח, המעוניין בטובין מאלה שהחברה מציעה באתר, רשאי לפעול על פי ההנחיות המפורטות באתר ובקוד האתי.

ב. (1) בתום בחירת הטובין  וקביעת המחיר הסופי על כל מרכיביו של הטובין  שנבחרו  על פי התנאים הקבועים באתר, יתבקש הלקוח להמציא לחברה את פרטי כרטיס האשראי שלו, ובלבד שהחברה שהנפיקה את כרטיס האשראי שלו היא חברה הפועלת כדין בישראל (להלן – "חברת האשראי"), ואת מספר התשלומים על פיהם יחויב חשבונו אצל החברת האשראי.  

(2) החברה מצהירה, והלקוח מאשר שידוע לו, שאבטחת המידע הנמסר לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחת מידע SSL הנהוגה ומקובלת באתרי מסחר אלקטרוני, וכן באמצעות הסיסמה הקבועה שהלקוח  אימץ לעצמו כאמור בסעיף 5 ג' (2) לעיל.

(3) עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק (1) לעיל החברה תבדוק את תקפות עסקת האשראי מול חברת האשראי, ויחול אחד מהדברים האמורים להלן:

(אא) אישרה חברת האשראי את תקפות עסקת האשראי תשלח החברה ללקוח הודעה מתאימה על צג המחשב שלו כי רכישת הטובין  אושרה, וכן תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח חשבונית מס. משלוח ההודעות כאמור פירושו כי רכישת הטובין  הושלמה, ובין הלקוח לחברה נקשר הסכם מחייב על פי האמור בהוראות המפורטות באתר ועל פי הדין. במקרה זה יהיה הלקוח זכאי לקבל את הטובין  שרכש, על פי התנאים  וההוראות שנקבעו באתר לגבי הטובין  שנרכש.

(בב) סירבה חברת האשראי לאשר את תקפות עסקת האשראי תשלח החברה ללקוח הודעה על צג המחשב שלו בדבר סירוב חברת האשראי,  וכי העסקה לרכישת הטובין  לא נכנסה לתוקף.

 1. עסקות מכר טובין במבצע

א. החברה שומרת לעצמה את הרשות להציע בנקודות המכירה שלה ו/או באתר זה מכירת טובין  בתנאים מיוחדים (להלן - "תנאי מבצע"), וגם להפסיק בכל עת את מכירת הטובין  על פי תנאי המבצע.

ב. תנאי המבצע יפורסמו בנקודות המכירה ובאתר זה, ויחולו על מכירת טובין  על פי התנאים הכללים וההוראות שהחברה תפרסם מדי פעם לפעם לגבי כל מכירת טובין  בתנאי המבצע.

ג. כל עוד תנאי המבצע יהיו בתוקפם מתחייבת החברה, בכפיפות לאמור בתנאי המבצע ובתנאי האתר, למכור את הטובין  בתנאי המבצע כפי שפורסמו ויהיו בתוקף בעת מכירת הטובין.

 1. מקום האספקה של הטובין 

א. מקום האספקה של הטובין  יהיה בנקודות המכירה של החברה, בדרך של איסוף עצמי על ידי הלקוח. 

ב. החברה תהיה רשאית  להציע באתר מקום אספקה של הטובין  שהוזמנו באתר גם למקום אחר שהלקוח יבקש, וזאת תמורת דמי משלוח שעלותם תפורסם באתר, או שיסוכמו בין הלקוח לבין החברה בשיחה טלפונית שתתועד לאחר מכן בהודעה שתישלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שלו שנמסרה כאמור בסעיף 5 ב (1) לעיל.

 1. טובין שנמצאו בהם אי התאמה

א. הלקוח מתחייב לבדוק את הטובין שסופקו לו מיד עם קבלתם במקום האספקה כפי שנקבע בסעיף 10 לעיל.

ב. היה ונמצאו בטובין שסופקו ללקוח אי התאמה כאמור בהוראות סעיף 11 של חוק המכר, תשכ"ח-1968 (להלן – "חוק המכר") על הלקוח להודיע לחברה מיד לאחר שגילה את אי ההתאמה.

ג. בהודעתו לחברה על הלקוח לפרט מהי אי ההתאמה שמצא בטובין שסופקו לו, וייתן לחברה הזדמנות נאותה לבדוק את הטובין שסופקו, ולאפשר לחברה לתקן את אי ההתאמה שנמצאה בטובין, או להחליף בטובין אחרים את הטובין שנמצאו בהם אי התאמה, והכל על פי הוראות חוק המכר.

 1. ביטול עסקת מכר טובין

א. הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת מכר הטובין על פי הוראות חוק המכר והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 על תיקוניהם כפי שיהיו מדי פעם בפעם (להלן – "הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו").

ב. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזה במפורש כי ההודעה על ביטול עסקת המכר צריכה להיעשות בכתב ולהגיע לחברה בתוך המועדים הקבועים בהוראות חוק המכר ובהוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

ג. (1) במקרה שבו הטובין נשלחו ללקוח למקום האספקה, והלקוח רצה לבטל את עסקת המכר,  יהיה על הלקוח להחזיר את הטובין על חשבונו לאחת מנקודות המכירה של חברה, כאשר הטובין נמצאים באריזתם המקורית, בלי שנעשה בו שימוש, ללא פגיעה או נזק או קלקול, ובצרוף החשבונית או הקבלה המקורית בדבר התשלום. 

(2) הוראה זו לא תחול במקרה שבו סיבת ההחזרה של הטובין הייתה כתוצאה  מאי התאמה בטובין. במקרה זה יחולו ההוראות כפי שנקבעו בהוראות חוק המכר, בהוראות  חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובתעודת האחריות של הטובין.

ד. החברה לא תסכים לביטול עסקת המכר של טובין שאריזתם נפגמה, או שהתקלקלו עקב שימוש לא נכון, או שנעשתה בהם התאמות על פי דרישת הלקוח. 

ה. החברה לא תחליף ולא תבטל עסקת מכר של דברי מזון ומשקה ושל מוצרים מתכלים. 

ו. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לגבות מהלקוח דמי ביטול על פי הוראות חוק המכר וחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. 

13. פרשנות

א. הכותרות שבראש כל סעיף מסעיפי הקוד האתי נועדו לנוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות כלשהו.

ב. מילים או מונחים האמורים בלשון יחיד או בלשון זכר יפורשו גם בלשון רבים ובלשון נקבה ולהפך על פי הצורך והדבק הדברים. 

ג. פרסמה החברה באתר הוראות בעניין מכירת טובין  בתנאי מבצע יחולו ההוראות תנאי המבצע על מכירת הטובין  בתנאי המבצע, ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהוראות הקוד האתי לבין האמור בהוראות תנאי המבצע יגברו הוראות תנאי המבצע.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה המוחלט, לשנות ואף לבטל את הוראות הקוד האתי בכל עת, בהודעה שתפרסם באתר. ואולם, על עסקות שנקשרו בין החברה לבין הלקוח על פי ההצהרות ההוראות והתנאים המפורטים בקוד האתי, שהיו בתוקף בעת רכישת הטובין   כאמור בהוראות סעיף 8 ג' (3) (אא) לעיל, יחולו הוראות הקוד האתי שהיו תקפות במועד האמור.

 1. כתובות

כתובת החברה: כאמור בסעיף  1 א' לעיל.

כתובת הלקוח: כתובת הלקוח כפי שנמסרה לחברה עלפי הוראות סעיף 5 ב' (1) לעיל.


גידי'ס שיווק בע"מ
08-665-5566

תאריך עדכון אחרון: 02.08.2020